Skip to content

Usluge

Što je posao sudskog vještaka za informatiku i komunikacije, odnosno u koju točno vrstu predmeta su uključeni?

Usluge vještačenja za područje
informatike i komunikacija.

Izjavljujem da ću dužnost vještaka vršiti časno i savjesno po svom najboljem znanju
i da ću u radu postupati u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilima struke.